بسته های ارسال پروژه(کارفرمایان)

10000تومان

10000(تومان) برای 7 روز

پروژه برنزی

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که به مدت ۷ روز در سایت نمایش داده خواهد شد.

20000تومان

20000(تومان) برای 14 روز

پروژه نقره ای

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که به مدت ۱۴ روز در سایت نمایش داده خواهد شد.

30000تومان

30000(تومان) برای 21 روز

پروژه طلایی

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که به مدت ۲۱ روز در سایت نمایش داده خواهد شد.